Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ moeten hebben geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Als psychotherapeut ben ik geregistreerd in het BIG register. Daarnaast gelden in mijn praktijk de LVVP-kwaliteitscriteria. Tevens evalueer ik tijdig en regelmatig de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Dit doe ik o.a. door middel van ROM-vragenlijsten en evaluatiemomenten in te plannen, die jij invult. Ik beschik over een formeel goedgekeurd kwaliteitsstatuut en deze ligt ter inzage in mijn praktijk.

Privacy en vertrouwelijkheid

Wat met mij besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming geef ik geen informatie over jouw behandeling aan andere mensen.

Alleen de verwijzer en de huisarts worden geïnformeerd over de diagnose en behandeling. Tenzij je daar bezwaar tegen maakt.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ik houd me daarbij aan de wet en regelgeving die op privacygebied van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Intervisie

Ook ik kan nog leren, daarom doe ik mee aan intervisie. Intervisie vindt plaats met een vaste intervisiegroep van collega’s. Tijdens intervisies worden behandelingen anoniem besproken als er vragen zijn over diagnose of behandeling. Doel is van en met elkaar te leren.

ROM

Om het effect van behandeling te kunnen bepalen, heeft de overheid verplicht gesteld dat er metingen worden gedaan van de (afnemende) ernst van de klachten. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling verricht. Je krijgt hiervoor online een vragenlijst aangeboden.

Bij eventuele ontevredenheid

Als je ontevreden bent over de behandeling of over mij als behandelaar, wil ik je vragen dit gewoon met mij te bespreken. Ik sta open voor feedback en denk graag mee hoe we tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) bemiddeling aanvragen of een klacht indienen (www.lvvp.info).